• Her türlü takip yapılır, İlamlı ve İlamsız
  • Genel haciz yolu ile takip talebi; Kambiyo senetlerine karşı takip
  • İhtiyati tedbir talebi
  • İtirazın iptali
  • İtirazın kaldırılması
  • Menfi tespit davasının açılması
  • İstirdat davası
  • Kiralanan taşınmazın tahliyesi
  • Tasarrufun iptali davası
  • İstihkak davası